8. toukokuuta 2019 / Iida-Lotta Juura

Vuorovaikutustaitoja voi oppia!

Työpaikkailmoituksissa, haastatteluissa, tiimityöskentelyssä, kotona... Sitä arvostetaan kaikkialla! Nimittäin toimivaa vuorovaikutusta.

Vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa on yksi elämän perustarpeista. Omien ajatusten ja tunteiden peilaaminen ja vastavuoroisesti toisten ihmisten kuunteleminen ovat vuorovaikutuksen peruslähtökohtia. Joskus kuitenkin eteen tulee haastavia tilanteita, jolloin emme tiedä, miten niihin tulisi reagoida. Lohdullista on, että vuorovaikutustaitoja voi oppia!

Sosioemotioonalinen oppiminen on Thomas Gordonin kehittämä teoria siitä, miten omia tunne- ja vuorovaikutustaitoja voi kehittää. Sen lähtökohtana on viisi vuorovaikutuksen osa-aluetta, joita ovat:

  1. Minätietoisuus
  2. Itsensä johtaminen
  3. Sosiaalinen tietoisuus
  4. Ihmissuhdetaidot
  5. Vastuullinen päätöksenteko

Teorian mukaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen etenee vaiheittain edellä mainittujen viiden osa-alueen kautta.

Minätietoisuudella tarkoitetaan omien arvojen, tunteiden, heikkouksien ja vahvuuksien tunnistamista. Oman sisäisen maailman tunnistaminen onkin ensimmäinen askel tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa.

Seuraava askel on itsensä johtaminen, jolla tarkoitetaan omien tunteiden ja käyttäytymisen säätelemistä omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun tunnistaa omat arvonsa ja tunteensa, on niitä helpompi säädellä omien tavoitteiden mukaiseen toimintaan.

Sosiaalinen tietoisuus on vastavuoroisen vuorovaikutuksen ydintä. Sillä tarkoitetaan ymmärryksen ja empatian osoittamista toisia kohtaan. Sosiaalinen tietoisuus on välttämätön askel kohti seuraavaa osa-aluetta – ihmissuhdetaitoja.

Ihmissuhdetaidoilla tarkoitetaan toimivien ihmissuhteiden rakentamista, ryhmissä työskentelyä ja kykyä käsitellä ristiriitoja rakentavasti. Omien tunteiden tunnistaminen ja niiden säätely yhdistettynä empatian osoittamiseen rakentavat yhdessä pohjan ihmissuhdetaitojen oppimiselle.

Viimeinen askel tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa on vastuullinen päätöksenteko. Vastuullinen päätöksenteko tarkoittaa, että kykenee tekemään sellaisia valintoja, joiden kanssa yksilön tai ryhmän on hyvä elää.

Näiden viiden osa-alueen avulla jokaisella on mahdollisuus kehittää omia tunne- ja vuorovaikutustaitojaan. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat nykyään keskeisessä roolissa ja niitä arvostetaan niin työelämässä kuin vapaa-ajan ihmissuhteissakin. Monet haastavat tilanteet helpottuvat, kun on ensin pohtinut omia lähtökohtia ja tavoitteita sekä omaa toimintaa suhteessa toisiin ihmisiin ja heidän tavoitteisiinsa.

Vuorovaikutamme arkielämässä jatkuvasti. Siksi onkin hyvä välillä pysähtyä pohtimaan, miten omaa vuorovaikutusta voisi kehittää. Näillä viidellä askeleella pääset sujuvasti alkuun omien vuorovaikutustapojen ja -käyttäytymisen tarkastelussa!